فهرست بستن

وبینارتبیین برنامه عملیاتی

گروه هنرهای تجسمی درنظرداردوبینارتبیین برنامه عملیاتی رادرتاریخ پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۰ساعت۱۰صبح ازطریق نرم افزارAdobe connect برگزارنماید.پوستربه زودی بارگزاری می شود.