فهرست بستن

برگزاری وبینار

ب

باسلام

وبینارمعرفی وتبیین اهداف مسابقات ملی مهارت ویژه هنرآموزان رشته های کامپیوترفنی وحرفه ای وکاردانش،گرافیک وگرافیک رایانه وامور اداری درتاریخ۲۶آبان ماه برگزارخواهدشد.جزئیات وبینار متعاقبا اعلام می شود.