فهرست بستن

اعلام نتایج مسابقه علمی تخصصی هنرآموزان

باسلام

اعلام نتایج مسابقه علمی تخصصی هنرآموزان به شرح زیرمی باشد.

نفراول:مرضیه شریعت پور،طیبه حداد

نفردوم:نداازدکی

نفرسوم:ساراا